THE EXHIBITION OPENING

1492307_406955932770388_1363898561_o
Từ điển Nhà Sàn bỏ túi là một phần trong event kỷ niệm 15 năm thành lập Nhà Sàn studio, không gian nghệ thuật độc lập được điều hành bởi nghệ sĩ lâu đời nhất Hà Nội
A Pocket Dictionary of Nha San is a part of 15th year anniversary of Nha San studio, the longest independent, artist run space in Hanoi, Vietnam

DSC_2123

DSC_2186

DSC_2187

DSC_2193

DSC_2188

DSC_2190

DSC_2191

DSC_2192

DSC_2185

DSC_2180

DSC_2179

DSC_2172

DSC_2177

DSC_2178

DSC_2166

DSC_2165

DSC_2164

DSC_2159

DSC_2146

DSC_2155

DSC_2163

DSC_2150

DSC_2144

DSC_2194

DSC_2143

DSC_2218

DSC_2215

DSC_2156

DSC_2143

DSC_2141

DSC_2134

DSC_2136

DSC_2138

DSC_2106

DSC_2104

DSC_2097

DSC_2093

DSC_2091

DSC_2089

DSC_2086

DSC_2074

DSC_2070

DSC_2069

DSC_2205

DSC_2029

DSC_2005

DSC_2000
Detail of Artwork by Danh Vo

DSC_1988

DSC_1984

DSC_2082

DSC_2080
Artwork by Nha San Collective

DSC_2057
Artwork by Jamie-Maxtone Graham

DSC_2007
Artwork by Le Huy Hoang

DSC_2198
Artwork by Truong Que Chi

DSC_1951

DSC_1955
Artwork by Nguyen Manh Duc and Rodney Dickson

DSC_1952

DSC_1953
Tranh của Nguyễn Minh Thành, sắp đặt trên bàn: Nguyễn Minh Phước
Painting by Nguyen Minh Thanh, installation (on table) by Nguyen Minh Phuoc

DSC_1951

DSC_1975
Artwork by Bill Nguyen

DSC_1992
Detail of artwork by Nguyen Manh Hung

DSC_1989
Detail of Artwork by Vu Hong Ninh

DSC_1999
Detail of artwork by Truong Tan

DSC_2030
Artwork by Nguyen Thu Thuy

DSC_2037
From left to right: Artwork by Tran Luong, Danh Vo, Kim Ngoc

DSC_1970
From top to bottom: artwork by Nguyen Tri Manh, Le Vu, Nguyen Phuong Linh

DSC_1977
From top to bottom: Artwork by Vu Duc Toan, Vo Tran Chau and Thuy Tien

DSC_1978
Detail of Artwork by Tuan Mami (Cactus plant)

DSC_1979

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s