Nguyễn Mạnh Hùng

 

z1SHpgYl

4dqoX6nN

EPT0js9J

fuXov6Xo

Nguyễn Mạnh Hùng

Dư âm của chiến tranh và thời kỳ khó khăn của dân tộc Việt Nam vẫn còn đọng lại đến đầu thế kỷ 21. Người dân vẫn có thói quen sử dụng các bộ quân phục để thay thế cho quần áo lao động và làm việc hằng ngày. Thậm chí có những vùng người ta mặc bộ đồng phục với mục đích ăn diện.

Hình ảnh những bộ đồng phục là những kỷ niệm về một thời kỳ mà ra đường thấy ai cũng giống ai (về mặt thị giác).

Tôi đã sưu tập được hơn 30 bộ quân phục cũ từ những người quen, họ hàng và đặc biệt là từ nông dân và công nhân. Tôi nhúng tất cả chúng vào dung dịch nhựa hoá chất và chúng đông cứng lại như những bức tượng.

The echoes of war and a difficult period in Vietnamese history, can still be seen in contemporary 21st century life. People wear military uniforms to replace working clothes and daily costumes. In some areas, military uniforms are worn for dress up purposes at celebrations and events.  Images of uniforms trigger memories of a time when everyone looked the same, a visual uniformity.

I’ve collected more than 30 military uniforms from acquaintances, relatives, farmers and workers. I immersed them in liquid resin to freeze them like statues.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s